Back To Top

ZŠ Myslibořice ZŠ Myslibořice ZŠ Myslibořice ZŠ Myslibořice ZŠ Myslibořice
Už je čas, už musíme jít! Bude zvonit, začne hodina ...

Základní škola a Mateřská škola Myslibořice

Zdravá škola pro všechny

Základní škola

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Společné

Developed in conjunction with Joomla extensions.

                             

                                Základní škola

 

Posláním naší školy je:

☺ poskytovat základní vzdělávání v rámci předškolní a povinné školní docházky,

     výchovu, být dobrou školou pro všechny, tedy i pro žáky se zdravotním

     znevýhodněním, žáky mimořádně nadané, pro žáky „pomalé“

☺ vytvářet školní prostředí ve zdravém duchu, pomáhat žákům, aby rozvíjeli vlastní osobnost a

    získávali poznání o světě, o životě, o člověku, o prostředí,..

☺ být školou otevřenou požadavkům doby, uvědomovat  si nutnost nových změn ve školství - 

    -inkluzi, vychovávat žáky k tomu, aby aktivně pracovali, byli přínosem lidské společnosti,byli   

     spokojeni, našli své uplatnění

☺ klást důraz na vytváření bezpečného klimatu a prostoru pro co největší aktivitu žáků

 

 

Co nabízíme?

Koncepce školy je zaměřena na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací,

schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů.

Činnost školy je směřována k podpoře aktivity a tvořivosti žáků,

k vytváření prostoru pro jejich seberealizaci a k rozvoji přirozeného nadání,

poskytuje žákům zažít úspěch.

Cílem je vytváření pozitivního vztahu ke vzdělávání ,

motivace k dalšímu celoživotnímu vzdělávání.

ŠVP -Zdravá škola pro všechny - zařazena výuka Aj od 1.třídy.

Základem je způsob učení, který staví na osobních předpokladech každého žáka,

zařazujeme prvky činnostního učení,

prvky z projektů Dalton, Zdravá škola.

Učíme si vzájemně pomáhat,

tolerovat se a spolupracovat ve skupině svých vrstevníků.

Důraz je kladen na propojování výuky s praktickými zkušenostmi žáků.

 

 

Motto:

 

„Co slyším to zapomenu, 

co vidím a slyším, to si zapamatuji 

a co udělám, tomu rozumím“.

 

 

Vize naší školy

                            

smysluplná výuka

spolupráce

učení na míru

 

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola Myslibořice           Další informace
č. p. 170            
675 60 Myslibořice           Kde nás najdete
IČO: 70279993            
Telefon pro ZŠ:                                                 
568 864 324, 731 507 690           Zřizovatel:
E-mail pro ZŠ:                             E-mail pro MŠ:           Obec Myslibořice
kancelar@zsmysliborice.cz                      skolka@zsmysliborice.cz             

Copyright © 2024 Základní škola a Mateřská škola Myslibořice Rights Reserved.