Back To Top

ZŠ Myslibořice ZŠ Myslibořice ZŠ Myslibořice ZŠ Myslibořice ZŠ Myslibořice
Už je čas, už musíme jít! Bude zvonit, začne hodina ...

Základní škola a Mateřská škola Myslibořice

Zdravá škola pro všechny

Společné

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 

               Etický kodex pedagogického pracovníka

 

*Škola uplatňuje princip rovných příležitostí. Pedagogický pracovník nakládá

obezřetně s důvěrnými informacemi o žácích, nikdy jich nepoužije v neprospěch

a znevýhodnění žáka či posílení své pozice.

*Škola vytváří takové pracovní prostředí, které je založeno na vzájemném

respektu a budování otevřené komunikace a partnerství. Pedagogický pracovník

má právo na informace o dění ve škole a má právo se vyjadřovat ke všem

záležitostem týkajících se chodu školy resp. navrhovat změny.

*Škola očekává od svých zaměstnanců bezúhonnost. Pedagogický pracovník si je

vědom toho, že neetické chování je nepřijatelné nejen u něj samého, ale i u jeho

kolegů. S pedagogickou prací je neslučitelné takové jednání, které je v rozporu

s dobrými mravy a to i mimo pracoviště. Pedagogický pracovník je povinen

chovat se a jednat tak, aby nepoškozoval dobré jméno zaměstnavatele.

*Škola usiluje o spravedlivé odměňování zaměstnanců. Škola investuje do rozvoje

svých zaměstnanců (DVPP, vzdělávání sborovny a další vzdělávací aktivity a

akce).

*Soustavným sebevzděláváním si pedagogický pracovník prohlubuje a rozvíjení

své profesionální kompetence. Sebevzdělávání realizuje v zájmu svém, žáků resp.

školy. Vedení školy toto sebevzdělávání podporuje, umožňuje a řídí.

*Své poznatky pedagogický pracovník předává kolegům a snaží se je uplatnit ve

výchovně vzdělávacích činnostech ve škole. Pravidelně provádí sebehodnocení

své práce. Má právo na seberealizaci.

*Pedagogický pracovník jedná a rozhoduje se na základě principů humanity a

demokracie, a to podle svých nejlepších dosažených znalostí a dovedností.

* Pedagogický pracovník chápe svou úlohu ve smyslu pomáhající profese,

uplatňuje rovný přístup ke všem žákům. Odmítá všechny formy diskriminace

nebo chování, které utlačuje druhé.

* Pedagogický pracovník respektuje psychickou a fyzickou autonomii a jedinečnost

jak žáků, tak u rodičů. Stejně tak respektuje svou osobnost, své potřeby.

*Pedagogický pracovník rozvíjí schopnosti a dovednosti žáků podle jejich

možností s ohledem na vývojové potřeby a možnosti dané věkovou odlišností.

Rozvíjí všestranně potenciál žáka, zachovává a rozvíjí vhodné prostředí pro

výuku a výchovu.

*Než pedagogický pracovník užije vůči žákům kázeňský postih, čerpá ze všech

možností dostupných pozitivních motivačních prostředků.

*Pedagogický pracovník neznevažuje profesionální způsobilost kolegů. Chápe, že

otevřená komunikace a spolupráce je zásadním mechanismem v procesu

organizování výchovného a vzdělávacího procesu.

*Pedagogický pracovník spolupracuje s kolegy a dalšími profesionály i laiky

v zájmu vzdělávání žáků. Pedagogický pracovník v pracovním kolektivu

preferuje týmovou práci, při prosazování svých cílů dbá na dané strategie a cíle

školy jako celku. O vzniklých problémech otevřeně komunikuje za účelem řešení.

*Pedagog je povinen se seznámit s informacemi o specifických výchovně

vzdělávacích potřebách žáků (IVP), které vzdělává. Má právo tyto informace

požadovat

* Pedagogický pracovník si je vědom, že svým pozitivním chováním a jednáním

ovlivňuje žáky. Požadavky na žáka dané školním řádem uplatňuje pedagogický

pracovník i na sebe.

***

„Jestliže žáci hledí na učitele a vidí v něm takovou bytost, jakou by sami rádi byli,

pak jim učitel dal dar, jenž má stejnou hodnotu jako veškeré jím poskytnuté vzdělání.“

                                                                                                                                /Fontana/

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola Myslibořice           Další informace
č. p. 170            
675 60 Myslibořice           Kde nás najdete
IČO: 70279993            
Telefon pro ZŠ:                                                 
568 864 324, 731 507 690           Zřizovatel:
E-mail pro ZŠ:                             E-mail pro MŠ:           Obec Myslibořice
kancelar@zsmysliborice.cz                      skolka@zsmysliborice.cz             

Copyright © 2023 Základní škola a Mateřská škola Myslibořice Rights Reserved.